News

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)

14/12/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรและนักระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)

24/11/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรและนักระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรและนักระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบ...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่าน...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร

21/11/2022 |

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม)

14/11/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่าน...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

07/11/2022 |

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้...

อ่านเพิ่มเติม >>