News

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร และ นักบริหารงานทั่วไป

12/09/2022 |

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร และ นักบริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร และ นักบริหารงานทั่วไป

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริ...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

09/09/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุค...

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุค...

อ่านเพิ่มเติม >>
PEA ENCOM  เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี

07/09/2022 |

PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี
PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี

PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 ก...

PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

31/08/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง รองผู...

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง รองผู้จ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารสินทรัพย์และเลขานุการ

18/08/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารสินทรัพย์และเลขานุการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารสินทรัพย์และเลขานุการ

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่าน...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเก...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ)

16/08/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ)

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่าน...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเก...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารสินทรัพย์และเลขานุการ

15/08/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารสินทรัพย์และเลขานุการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารสินทรัพย์และเลขานุการ

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครหนักงานในตำแหน่ง นักบริหารสินหรัพย์และเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอ...

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครหนักงานในตำแหน่ง นักบริหารสินหรัพย์และเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

09/08/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ตามที่ บริษัท พีอี่เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัต ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัตเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผ...

ตามที่ บริษัท พีอี่เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัต ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัตเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผ...

อ่านเพิ่มเติม >>