ธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน


ข้อมูลหน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน ให้บริการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร จึงทำให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการให้บริการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระบบไฟฟ้า การจัดการพลังงาน รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก ทำให้สามารถพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน ยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการแรงงานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยตลอดจนความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน เช่น สวัสดิการประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การจัดหาแรงงานได้ตรงตามความต้องการและส่งเสริมการสร้าง Brand Image ของบริษัทในฐานะบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย

ภาพประกอบ นฝอ (9).jpg
ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม ENCOM Training

หน่วยงานภายในประเทศที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในการจัดฝึกอบรม

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT)
 • M.P. Electric World Co.Ltd.
 • KUBOTA Engine (Thailand) Co.Ltd.
 • Bangkok school of management (BSM)
 • THAI NIPPON Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd.
 • บริษัท โทรคมคม ที่ใช้เสาไฟฟ้าของ กฟภ.

หน่วยงานต่างประเทศที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในการจัดฝึกอบรม

 • การไฟฟ้าจากราชอาณาจักรกัมพูชา Electricité Du Cambodge (EDC)
 • การไฟฟ้าจากราชอาณาจักรภูฏาน Bhutan Power Corporation Limited(BPC)
 • การไฟฟ้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม The Electricity of VietnamSouthern Power Corporation (ENV SPC)
 • The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (ENV NPC)
 • TANESCO
 • The Young Professional Placement Program (YPPP) (Pakistan)
 • Tanzania Electric Supply Company Limited; Electricity Distribution Utilities In State of Madhya Pradesh India
 • The Government Under Power Division, Ministry Of Power, Energy & Mineral Resources Of Bangladesh
 • องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)