News

กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ

22/06/2022 |

กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ
กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ

“กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม”เซ็น MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯอัจฉริยะ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ“PEA ENCOM” ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบบริหารจ...

“กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม”เซ็น MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯอัจฉริยะ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ“PEA ENCOM” ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบบริหารจ...

อ่านเพิ่มเติม >>
PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City

08/06/2022 |

PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City
PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City

“PEA ENCOM-ACIE” ศึกษาร่วมลงทุนผลิตและขายไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม “เอเชีย คลีน” สู่ “สมาร์ทซิตี้” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่ากา...

PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ท...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

08/06/2022 |

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิต ย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเต...

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

08/06/2022 |

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อิ...

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO)

24/05/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อ...

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคั...

อ่านเพิ่มเติม >>