บริษัทที่เกี่ยวข้อง


โครงการที่สำคัญซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติในปี 2563

มีผลการดำเนินงานโดยสรุปได้ ดังนี้

1. บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด
  • เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดนครราชสีมา
  • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของส่วนทุน
  • โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
  • เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย
  • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
  • โครงการตั้งอยู่ที่ 445 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็นทีพี) จำกัด
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก(SPP Replacement)
  • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 5 ของส่วนทุน
  • โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง