บริษัทที่เกี่ยวข้อง


โครงการร่วมลงทุนอื่นๆ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ

มีผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้ (หน้า 3)

5. บริษัท สยามอิเลคเทรล จำกัด
 • สำหรับดำเนินธุรกิจระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจระบบรางรถไฟฟ้าให้มีความเสถียรภาพ ครบวงจร สนับสนุนการขนส่งระบบรางให้เกิดความต่อเนื่อง การพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ รองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
6. บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 • ร่วมกับบริษัท บริษัท โซล่าร์ ฟินแลนด์ อินเวสเม้นท์ จำกัด และบริษัท ฟินนิชฟันด์ ฟอร์ อินดัสเทรียล โคออเปอร์เรชั่น จำกัด
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
7. บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • ดำเนินธุรกิจด้าน Digital Energy Platform ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจจัดการพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการติดตั้ง Solar rooftop ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 เฟส กำลังการผลิตติดตั้งรวม 12 เมกะวัตต์
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
8. โครงการร่วมลงทุนในบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด
 • ร่วมกับบริษัท SPCG จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด
 • เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของส่วนทุน