บริษัทที่เกี่ยวข้อง


โครงการร่วมลงทุนอื่นๆ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ

มีผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้ (หน้า 2)

4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1 บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จำกัด
  • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท อิโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท วิสาหกิจชุมชนไม้เบญจพรรณ บันนังสตา จำกัด
  • ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
  • สัดส่วนร้อยละ 40 วงเงินลงทุน
4.2 บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด
  • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท อิโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แม่ลาน จำกัด
  • ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
  • ในสัดส่วนร้อยละ 40 วงเงินลงทุน
4.3 บริษัท ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จำกัด
  • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท เจนเนอร์จี จำกัด
  • ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
  • ในสัดส่วนร้อยละ 40 วงเงินลงทุน