บริษัทที่เกี่ยวข้อง


โครงการร่วมลงทุนอื่น ๆ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ทั้งหมด 4 บริษัท
1.1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
 • กำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
1.2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
 • กำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
1.3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
 • กำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
1.4 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
 • กำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว

2. บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด
 • ดำเนินโครงการบาเจาะไบโอก๊าซ โดยใช้น้ำเสียและอินทรีวัตถุเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มมาผลิตกระแสไฟฟ้า
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของส่วนทุน
 • กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 2 เมกะวัตต์
 • โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
3. บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด
 • ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ร่วมกับ กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
 • โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 • ดําเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ รับติดตั้งโซล่าร์เซลล์ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จัดการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานระบบโซล่าร์เซลล์ ติดตั้ง Solar Farm, Solar Floating และอุปกรณ์ Smart home
 • ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของส่วนทุน
 • โครงการตั้งอยู่ อาคารชาญนคร ชั้น 2 เลขที่ 50/1 หมู่ 20 ซอย 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900