ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์


ข้อมูลหน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศเป็น ผู้นําในการให้บริการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งแบบติดตั้งบนพื้น ติดตั้งบนหลังคา และรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนงานที่ปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานบํารุงรักษาระบบรวมถึงการสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ

มีแผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยมีเป้าหมาย การลงทุน 200 MV เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบายในการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้า แสงอาทิตย์บนหลังคา ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจก

SolorRoofTop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • มีพฤติกรรมการใช้ไฟ (load profile) ในช่วงเวลากลางวันสม่ําเสมอ ไม่น้อยกว่า 500 kW
  • มีการทํางานอย่างน้อย 6 วัน ต่อสัปดาห์
  • มีโครงสร้างและพื้นที่หลังคาที่เหมาะสม (มีพื้นที่บนหลังคาไม่น้อย กว่า 3,500 ตร.ม. และโครงสร้างสามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 20 ก.ก./ตร.ม.)
  • ดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (มีใบ รง.4)
  • ผ่านการประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเจ้าหน้าที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
  • มีสมรรถนะการเงินมั่นคง (พิจารณาจากงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

  • ส่วนลดค่าใช้จ่ายด่านพลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด่านการ ใช้พลังงานสะอาด ช่วยส่งเสริมและ อนุรักษ์พลังงาน
  • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ ชั้นบรรยากาศ

ผลการดําเนินการโครงการ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2566)

โครงการ Solar Rooftop ที่มีผู้เข้าร่วม
จำนวนโครงการ (ราย)
ขนาดติดตั้ง (MW)

โครงการที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการติดตั้ง

รวม
61

22

83
50.00

29.23

79.23

Solar Rooftop System Diagram

แผนภาพแสดงส่วนประกอบ และการทํางานของระบบ Solar อย่างง่าย

solar_install_pic_180722.jpg