PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop"

PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop"

PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop"


PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop"

PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop" ให้แก่ฝ่ายวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24-25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

S__77758484.jpg

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับ กฟภ.โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ On-site ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

S__77758497.jpg

#PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอมฯ

PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop"

PEA ENCOM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหลักสูตร "วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการอนุญาตขนานฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบะการติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop" ให้แก่ฝ่ายวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24-25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

S__77758484.jpg

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับ กฟภ.โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ On-site ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

S__77758497.jpg

#PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอมฯ