PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house


PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ภาพข่าว 4 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM).jpg

โดย PEA ENCOM ได้นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้า ร่วมบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดอบรมรูปแบบ In house โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐาน กฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาสทางตลาดจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ภาพข่าว1 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM).jpg

ภาพข่าว 3 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM).jpg

ทั้งนี้ PEA ENCOM จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" รูปแบบ Public ให้กับผู้เข้าสนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ผ่านเว็บไซต์ www.encom-training.com

"Fulfill The Green Energy"

#PEAENCOMTRAINING #PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอม

หรือหากมีบริษัท หรือ หน่วยงานใด มีความประสงค์ให้ PEA ENCOM ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบ In house สามารถติดต่อได้ที่

www.encom-training.com

หน่วยธุรกิจ : หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 0-2590-9935

มือถือ : 066-110-0542

อีเมล : encom-training@pea-encom.com

Line Official : @encomtraining

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ภาพข่าว 4 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM).jpg

โดย PEA ENCOM ได้นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้า ร่วมบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดอบรมรูปแบบ In house โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐาน กฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาสทางตลาดจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ภาพข่าว1 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM).jpg

ภาพข่าว 3 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM).jpg

ทั้งนี้ PEA ENCOM จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" รูปแบบ Public ให้กับผู้เข้าสนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ผ่านเว็บไซต์ www.encom-training.com

"Fulfill The Green Energy"

#PEAENCOMTRAINING #PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอม

หรือหากมีบริษัท หรือ หน่วยงานใด มีความประสงค์ให้ PEA ENCOM ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบ In house สามารถติดต่อได้ที่

www.encom-training.com

หน่วยธุรกิจ : หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 0-2590-9935

มือถือ : 066-110-0542

อีเมล : encom-training@pea-encom.com

Line Official : @encomtraining