PEA ENCOM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ“AAA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

PEA ENCOM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ“AAA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

PEA ENCOM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ“AAA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”


ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ระดับ“AAA” ในปี 2566 ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลัก (Core Subsidiary) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หรือ กฟภ.อันดับเครดิต “AAA/Stable”) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนการลงทุน (Investment Arm)ของ กฟภ. และมีบูรณาการในระดับสูงกับ กฟภ. นอกจากนี้ การประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวยังพิจารณาถึงการสนับสนุนด้านการดำเนินงานและการเงินที่บริษัทได้รับอย่างเต็มที่จาก กฟภ. อีกด้วย ทั้งนี้ การที่ กฟภ. ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วน 100% ทำให้บริษัทมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายไทย

White and Green Modern Benefits of Solar Newsroom Facebook Post.png


โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟภ. โดยบริษัทมี กฟภ. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100% และเป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคซึ่งครอบคลุมพื้นที่74 จังหวัดทั่วประเทศ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของกฟภ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดซื้อขายไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของ กฟภ. ในอนาคตได้ ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ กฟภ. ในการซื้อและจำหน่ายไฟฟ้ายังคงเผชิญกับความท้าทายจากการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Distributed Generation --DG) ที่มีแนวโน้มขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายดังกล่าว บริษัทจึงเน้นไปทางด้านธุรกิจ DG และนวัตกรรมพลังงาน โดยธุรกิจ DG ของบริษัทนั้นประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) ภายใต้ระบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) และโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้า (Independent Power Supply -- IPS) ส่วนธุรกิจนวัตกรรมพลังงานนั้นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการชาร์จพลังงานสำหรับรถไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BatteryEnergy Storage System -- BESS) และธุรกิจ “Behind-the-Meter” ซึ่งช่วยบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าสำหรับทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

PEA ENCOM องค์กรชั้นนำด้านพลังงาน และนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน
Fulfill The Green energy
#AAA #TRISRating #PEAENCOM

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ระดับ“AAA” ในปี 2566 ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลัก (Core Subsidiary) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หรือ กฟภ.อันดับเครดิต “AAA/Stable”) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนการลงทุน (Investment Arm)ของ กฟภ. และมีบูรณาการในระดับสูงกับ กฟภ. นอกจากนี้ การประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวยังพิจารณาถึงการสนับสนุนด้านการดำเนินงานและการเงินที่บริษัทได้รับอย่างเต็มที่จาก กฟภ. อีกด้วย ทั้งนี้ การที่ กฟภ. ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วน 100% ทำให้บริษัทมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายไทย

White and Green Modern Benefits of Solar Newsroom Facebook Post.png


โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟภ. โดยบริษัทมี กฟภ. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100% และเป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคซึ่งครอบคลุมพื้นที่74 จังหวัดทั่วประเทศ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของกฟภ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดซื้อขายไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของ กฟภ. ในอนาคตได้ ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ กฟภ. ในการซื้อและจำหน่ายไฟฟ้ายังคงเผชิญกับความท้าทายจากการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Distributed Generation --DG) ที่มีแนวโน้มขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายดังกล่าว บริษัทจึงเน้นไปทางด้านธุรกิจ DG และนวัตกรรมพลังงาน โดยธุรกิจ DG ของบริษัทนั้นประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) ภายใต้ระบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) และโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้า (Independent Power Supply -- IPS) ส่วนธุรกิจนวัตกรรมพลังงานนั้นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการชาร์จพลังงานสำหรับรถไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BatteryEnergy Storage System -- BESS) และธุรกิจ “Behind-the-Meter” ซึ่งช่วยบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าสำหรับทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

PEA ENCOM องค์กรชั้นนำด้านพลังงาน และนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน
Fulfill The Green energy
#AAA #TRISRating #PEAENCOM