PEA ENCOM เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อทีมวิทยากร กฟภ. ในหลักสูตร“การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

PEA ENCOM เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อทีมวิทยากร กฟภ. ในหลักสูตร“การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

PEA ENCOM เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อทีมวิทยากร กฟภ. ในหลักสูตร“การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566


PEA ENCOM เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อทีมวิทยากร กฟภ. ในหลักสูตร“การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพลงข่าว1.jpg

LINE_ALBUM_อบรมวิทยากร_๒๓๐๒๒๒98.jpg

นายธีรพันธุ์ จันทร์จินดา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทีมวิทยากร กฟภ. หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ณ.รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของ กฟภ. ในการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ให้กับหน่วยงานภายนอก แทน กฟภ. ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งช่วยลดภาระงานของ กฟภ. และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการดำเนินงาน และเป็นเวทีที่ทำให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในการบรรยาย การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และมีอันตรายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระเบียบข้อบังคับและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการปฏิบัติงานใกล้แนวระบบจำหน่ายของ กฟภ.

สำหรับการดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงาน กฟภ. ในครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อให้งานการจัดอบรมหลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และยกระดับความสามารถด้านการนำเสนอให้กับวิทยากร โดยปัจจุบันมีการบรรยายรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม หรือระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิทยากรจำเป็นจะต้องมีทักษะและเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.pea-encom.com

"Fulfill The Green Energy"

#PEAENCOMTRAINING #PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอม

สนใจสอบถามข้อมูลการอบรมได้ที่

www.encom-training.com

หน่วยธุรกิจ : หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 0-2590-9935

มือถือ : 066-110-0542

อีเมล : encom-training@pea-encom.com

Line Official : @encomtraining

PEA ENCOM เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อทีมวิทยากร กฟภ. ในหลักสูตร“การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพลงข่าว1.jpg

LINE_ALBUM_อบรมวิทยากร_๒๓๐๒๒๒98.jpg

นายธีรพันธุ์ จันทร์จินดา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทีมวิทยากร กฟภ. หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” ณ.รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของ กฟภ. ในการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ให้กับหน่วยงานภายนอก แทน กฟภ. ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งช่วยลดภาระงานของ กฟภ. และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการดำเนินงาน และเป็นเวทีที่ทำให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในการบรรยาย การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และมีอันตรายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระเบียบข้อบังคับและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการปฏิบัติงานใกล้แนวระบบจำหน่ายของ กฟภ.

สำหรับการดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงาน กฟภ. ในครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อให้งานการจัดอบรมหลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.” มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และยกระดับความสามารถด้านการนำเสนอให้กับวิทยากร โดยปัจจุบันมีการบรรยายรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม หรือระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิทยากรจำเป็นจะต้องมีทักษะและเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.pea-encom.com

"Fulfill The Green Energy"

#PEAENCOMTRAINING #PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอม

สนใจสอบถามข้อมูลการอบรมได้ที่

www.encom-training.com

หน่วยธุรกิจ : หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 0-2590-9935

มือถือ : 066-110-0542

อีเมล : encom-training@pea-encom.com

Line Official : @encomtraining