PEA ENCOM เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565

PEA ENCOM เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565

|

PEA ENCOM เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565


PEA ENCOM ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของPEA ENCOM และผลักดันธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าให้แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

PIC08.JPG

PIC07.JPG


โดยในงานมี นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 ณ ห้อง นครรังสิตบอลรูม โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 24 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา.

PIC03.JPG

PIC04.JPG

PIC05.JPG

.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของ PEA แผนงานยกระดับเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี บริการธุรกิจเสริมของ PEA การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆด้าน นอกจากนี้ มีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ หัวข้อ PEA ก้าวสู่ผู้นำไฟฟ้าอัจฉริยะ แผนงานยกระดับเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ บริการเสริม EV Charging Station บริการเสริม Solar Rooftop และบริการเสริมของ PEA
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวม 297 ราย ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี 2
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลาดหลุมแก้ว
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองเสือ

PIC02.jpg

ขอบคุณข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
#PEAENCOM

PEA ENCOM ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของPEA ENCOM และผลักดันธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าให้แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

PIC08.JPG

PIC07.JPG


โดยในงานมี นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 ณ ห้อง นครรังสิตบอลรูม โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 24 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา.

PIC03.JPG

PIC04.JPG

PIC05.JPG

.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของ PEA แผนงานยกระดับเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี บริการธุรกิจเสริมของ PEA การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆด้าน นอกจากนี้ มีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ หัวข้อ PEA ก้าวสู่ผู้นำไฟฟ้าอัจฉริยะ แผนงานยกระดับเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ บริการเสริม EV Charging Station บริการเสริม Solar Rooftop และบริการเสริมของ PEA
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวม 297 ราย ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี 2
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลาดหลุมแก้ว
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองเสือ

PIC02.jpg

ขอบคุณข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
#PEAENCOM