PEA ENCOM จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC)

PEA ENCOM จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC)

PEA ENCOM จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC)


IMG_6424.JPG


บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และนายพโยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานน์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกล่าวรายงาน

IMG_6428.JPG

IMG_6488.JPG


การไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) นำโดย Mr. Phan Tu Luong รองประธานกรรมการจาก EVNNPC พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

- GIS Application for Customer

- GIS Application for Operation

- GIS Application for Analysis

- GIS Application for Executive

- PEA Data Center

- PEA Digital Operation Center

ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว PEA ENCOM ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยหัวข้อการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยาการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยคณะผู้บริหารจาก EVN NPC ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กฟภ. นอกจากการแบ่งปันความรู้ผ่านการฝึกอบรมยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการบริการ ทำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

IMG_6424.JPG

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และนายพโยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานน์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกล่าวรายงาน

IMG_6428.JPG

IMG_6488.JPG


การไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) นำโดย Mr. Phan Tu Luong รองประธานกรรมการจาก EVNNPC พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

- GIS Application for Customer

- GIS Application for Operation

- GIS Application for Analysis

- GIS Application for Executive

- PEA Data Center

- PEA Digital Operation Center

ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว PEA ENCOM ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยหัวข้อการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยาการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยคณะผู้บริหารจาก EVN NPC ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กฟภ. นอกจากการแบ่งปันความรู้ผ่านการฝึกอบรมยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการบริการ ทำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ