ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) มีความประสงค์เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์


บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) มีความประสงค์จะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียน

1.1 ผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.pea-encom.com/news แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ หรือสามารถรับแบบฟอร์ม ด้วยตัวเองที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ชั้น 6 ตึกชาญนครวิศวกรรม 50/1 ซ.งามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.2 ผู้ประกอบการต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียด พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนฯ และแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดเป็น Electronic File ส่งทางอีเมลล์ solarenergy@pea-encom.com และเอกสารตัวจริงต้องนำมายื่นที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถามทางอีเมลล์ solarenergy@pea-encom.com

1.3 ผู้ประกอบการต้องกรอกแบบฟอร์ม Check list เพื่อแสดงความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา ตามแบบฟอร์มที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ กำหนด โดยต้องนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ณ วันยื่นสมัคร จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในกรณีที่ตรวจสอบและพอว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการต้องนำกลับไปจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นใหม่ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

  1. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนและเอกสารตามรายละเอียดดังนี้

2.1 หลักฐานนิติบุคคล

1) หนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน
3 เดือน พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (รวม บอจ.5)

3) สำเนาทะเบียนการค้าของกรมสรรพกร (ภ.พ.20)

4) ภาพถ่ายแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการและโครงสร้างองค์กร

5) สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่า

2.2 หลักฐานผูับริหารและบุคลากร (พนักงานประจำบริษัท/ห้าง/ร้าน)

1) สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ผู้บริหาร)

2) สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

2.1 มีใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

2.2 มีใบอนุญาตประเภทบุคคล

3) สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

4) สำเนาสัญญาจ้างลูกจ้าง/บุคลากร

5) สำเนาหลักฐานการหักภาษี ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก หรือ ภ.ด.ง.3

2.3 หลักฐานทางการเงิน

1) หนังสือแสดงทุนจดทะเบียน

1.1) สำหรับงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาท)

1.2) สำหรับงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2,000,000.- (สองล้านบาท)

2) หนังสือรับรองเครดิตหรือหนังสือแสดงฐานะความมั่นคงทางการเงิน จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

3) งบการเงินที่มีการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปีล่าสุดติดต่อกัน ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

2.4 หลักฐานประวัติผลงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจกรรมงาน (ผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี) ดังนี้

1) สำเนาหลักฐานผลงานโครงการ

1.1) สำหรับงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ มีผลงานโครงการ มูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาท)

1.2) สำหรับงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ มีผลงานโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kW

2) ผลงานจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และ/หรือสำเนาคู่สัญญา

3) ผลงานจากเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองผลงาน และ/หรือสำเนาสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานการชำระภาษี ของงานจ้างตามสัญญานั้น

4) หนังสือรับรองผลงานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ (ถ้ามี)