ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การบัญชีการเงิน(๘๔.๑๑.๑๕.๐๒ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕