ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเศรษฐกร

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเศรษฐกร

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเศรษฐกร


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

 1. นางสาวกัญญาณัฐ ทองย้อย
 2. นางสาวมลทิรา กตุดทอง
 3. นางสาววริศรา ชอบสอาด
 4. นายสุทธิศักดิ์ ศรีน้ำอ้อม
 5. นายชวิน นพรัตนาวงศ์
 6. นางสาวนภัสสร สุสละ
 7. นายนัชนนท์ โล้วโสภณกุล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

 1. นางสาวกัญญาณัฐ ทองย้อย
 2. นางสาวมลทิรา กตุดทอง
 3. นางสาววริศรา ชอบสอาด
 4. นายสุทธิศักดิ์ ศรีน้ำอ้อม
 5. นายชวิน นพรัตนาวงศ์
 6. นางสาวนภัสสร สุสละ
 7. นายนัชนนท์ โล้วโสภณกุล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565