PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานีPEA ENCOM ลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายพโยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนานนท์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ นาย อธิพร ลิ่มเจริญ และ นายยุทธชัย ทูลพันธ์ กิจการค้าร่วมไอทูวาร์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System) ) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าบนเกาะสมุย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และป้องกันผลกระทบที่จะส่งผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

NUN_7489.jpg


NUN_7430.jpg

NUN_7412.jpgPEA ENCOM ลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายพโยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนานนท์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ นาย อธิพร ลิ่มเจริญ และ นายยุทธชัย ทูลพันธ์ กิจการค้าร่วมไอทูวาร์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System) ) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าบนเกาะสมุย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และป้องกันผลกระทบที่จะส่งผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป