ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

-

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน


บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

  • ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวกรรทิกา โกศิริ

  • ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวภัคจิรา นามบัวน้อย

  • ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเอตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวปุณยวีร์ พีรศิษฐ์เดชากร

เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในวันรายงานตัว

  • ใบรับรองแพทย์ รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ป1.png