ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแน่งนักบริหารงานบุคคล

-

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแน่งนักบริหารงานบุคคล


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล
*ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564


ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง : นักบริหารงานบุคคล (ฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านคัดเลือก : นางสาวรัชนา จิตต์อาจ


รายงานตัว : วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.
สถานที่รายงานตัว : ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
พร้อมด้วยเอกสารรายงานตัวตามประกาศแจ้ง


Job_HR_Aug.jpg