ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564

ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564


ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564


ตามประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ENCOM (ฝปง.) e-Bidding 01/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น

กฏหมายภาษรอากร (80.12.16.07) จำนวน 1 งาน ผู้เสนาราคาชนะได้แก่ บริษัท สำนักงานบัญชี เพอร์เฟค แอคเคาน์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 6,420,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

แนบประกาศ

account.JPG

ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564


ตามประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านภาษี และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปีภาษี 2561-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ENCOM (ฝปง.) e-Bidding 01/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น

กฏหมายภาษรอากร (80.12.16.07) จำนวน 1 งาน ผู้เสนาราคาชนะได้แก่ บริษัท สำนักงานบัญชี เพอร์เฟค แอคเคาน์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 6,420,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

แนบประกาศ

account.JPG