.
project-1

โครงการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์

project-2

โครงการสนับสนุนการใช้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ

project-3

งานฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า และหลักสูตรอื่นๆ

project-4

โครงการติดตั้งสถานี อัดประจุไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ


โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโครงการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ

รายละเอียดโครงการ :

สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน :

  1. อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน, หลอดไฟ LED (โคมไฟเสาสูง,ไฟถนนสาธารณะ, ไฟส่องป้าย, ไฟดาวน์ไลท์, โคมไฟตกแต่งเพดาน เป็นต้น)
  2. อุปกรณ์ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, Heat Pump

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ :

  1. ช่วยลดการใช้พลังงานให้กับองค์กร ชุมชน และประเทศ และเพิ่มการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. ส่งเสริมการใช้และการพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศ
image_12.png