เปิดรับสมัครงานพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา

PR Careers PEA ENCOM International

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำกับบริษัท ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา (คุณวุฒิ)

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานในการสมัคร

1) รูปถ่ายปัจจุบัน 2 นิ้ว 2 รูป

2) สำเนาบัตรประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) สำเนาหลักฐานการศึกษา

5) สำเนา สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.

6) ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครงานในหน่วยงานของรัฐ

ระยะเวลารับสมัคร 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทาง www.pea-encom.com ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รับสมัคร PR 1

รับสมัคร PR 2


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ