ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์

Computer Careers PEA ENCOM International

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง รับสมัครงานพนักงานประจำ เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในตำแหน่งต่อไปนี้1. หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) รูปถ่ายปัจจุบัน 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2) สำเนาบัตรประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript)

5) สำเนา สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)

6) ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ

สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pea-encom.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครที่ ฝ่ายอำนวยการ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 110900 หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-5909938, 066-1100536

ระยะเวลารับสมัคร

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทาง Website www.pea-encom.com ของบริษัทฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

JD_Programmer_Page_1.png
JD_Programmer_Page_2.2.png
JD_Programmer_Page_1.png
JD_Programmer_Page_2.2.png