ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์


ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2565 นั้น

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขสำคัญของผู้ประกอบการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาสำหรับดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

ลำดับ บริษัทฯ / ห้างฯ / ร้านฯ
1 บริษัท คอมพลีท โซลูชั่น (1977) จำกัด
2 บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด
3 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 บริษัท พาวเวอร์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัท พาสโปร อินสทรูเม้นท์ จำกัด
7 บริษัท เพาเวอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
8 บริษัท อีเธอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
9 บริษัท อีโนวา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
10 บริษัท เออีเอส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
11 บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด
12 บริษัท แอโร โซล่าร์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอราคาสำหรับจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อไป โดยให้มีผลเป็นผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) ของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ในงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2565 นั้น

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขสำคัญของผู้ประกอบการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาสำหรับดำเนินงานดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ)