ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำข้อมูลของ บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Procurement_notice_Acc_20240208_KPMG_TDED


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำข้อมูลของ บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด

ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๖

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีโครงการ จ้างงานจัดทำข้อมูลของ บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด

ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บริการด้านข้อมูล จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ให้บริการ)

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


เอกสารแนบ จ้างงานจัดทำข้อมูลของ บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด