ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำข้อมูลของบริษัทร่วมทุน ๕ บริษัท ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Procurement_notice_ACC_KPMG_5


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำข้อมูลของบริษัทร่วมทุน ๕ บริษัท

ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๖

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีโครงการ จ้างงานจัดทำข้อมูลของบริษัทร่วมทุน ๕ บริษัท

ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บริการด้านข้อมูล จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ให้บริการ)

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


เอกสารแนบ จ้างงานจัดทำข้อมูลของบริษัทร่วมทุน ๕ บริษัท