ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง
ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีโครงการจัดจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

กระจก Tempered ใส ความหนา 12 มม. ขนาด 1,300 x 2,460 มม. จำนวน 1 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิงสตาร์ เมนทอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 35,952.00 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง
ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีโครงการจัดจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

กระจก Tempered ใส ความหนา 12 มม. ขนาด 1,300 x 2,460 มม. จำนวน 1 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิงสตาร์ เมนทอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 35,952.00 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566