ประกาศการขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566

ประกาศการขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566

ประกาศการขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง การขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566

ด้วยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1666.PNG

1666-2.PNG

หมายเหตุ...ร้านค้าที่สนใจดูทรัพย์สินที่จะประมูลสามารถติดต่อเพื่อขอดูทรัพย์สินฯ เบอร์โทรศัพท์ 092-5963924 นายเอกภพ ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 (เวลา 9.00 น. - 15.00 น.)

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาโดยต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ข) สำเนาใบทะเบียนบ้าน

(ค) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรสแตมป์ตามกฎหมาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่นายทะเบียนรับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(ค) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

ทั้งนี้ ผู้เข้าเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ มีดังนี้

2.1 ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

2.1.1 เงินสด

2.2.2 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่เดียวกันกับวันยื่นซองเอกสารหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 7 วันทำการ

ทั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาดยกเว้นผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะคืนหลักประกันให้ต่อเมื่อไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้นกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.2 ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อวางหลักประกันแล้วจะได้รับแผ่นป้ายที่ระบุหมายเลขผู้เข้าเสนอราคาเพื่อใช้สำหรับการเสนอราคา และเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้

2.3 คณะกรรมการดำเนินการขายจะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการขายกำหนดต่อผู้ที่เข้าเสนอราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว และในการเสนอราคาประมูลแต่ละครั้งกำหนดเกณฑ์เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้

1666-3.PNG

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นเองได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ชนะการประมูลและราคาในการขายทอดตลาดนั้น พิธีกรผู้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าการตัดสินของพิธีกรผู้ดำเนินการประมูลฯ เป็นเด็ดขาดที่จะตกลงขายให้กับผู้เสนอราคารายนั้นรวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการขายไม่มีข้อทักท้วง โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะมีเอกสารหลักฐานเป็นข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกัน

2.5 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายเมื่อยังไม่มีผู้เสนอราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการข้างต้น

2.6 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องสูงกว่าราคาประเมินที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดไว้ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าพัสดุที่ประมูล ได้เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาที่เสนอไว้พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง และต้องนำเงินส่วนที่เหลือพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือสนองรับราคาจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อชำระค่าพัสดุครบถ้วนและพ้นจากข้อผูกพัน แล้วจึงจะขอหลักประกันการเสนอราคาคืนได้หากผู้ชนะการประมูลไม่มาชำระเงินค่าพัสดุภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะถูกริบเงินมัดจำทั้งหมดและบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุดังกล่าวให้ผู้ชนะการประมูลและหากต้องทำการขายทอดตลาดครั้งใหม่แล้วได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเดิมผู้ชนะการประมูลเดิมจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนที่ขาดจนครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516

2.7 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ประมูลได้ โดยจะเรียกร้องใดๆ จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ได้

2.8 ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นที่ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันชำระค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วนพร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่มาขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ขนย้าย นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันขนย้ายพัสดุออกไปจากสถานที่จัดเก็บเสร็จเรียบร้อย

2.9 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการประมูลและ จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลขาย สงวนสิทธิ์ที่จะยก ทอดตลาดได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นผู้ที่ใช้พฤติกรรมเพื่อข่มขู่หรือ กดดันไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นมีอิสระในการเสนอราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นสำคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ทั้งสิ้น

  1. กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประมูล สามารถตรวจดูทรัพย์สินฯที่จะขายทอดตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 092-5963924 นายเอกภพ

3.2 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาแต่ไม่ได้ตรวจดูพัสดุที่จะขาย ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพ ต่างๆ ของพัสดุที่จะขายครั้งนี้แล้วโดย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใน พัสดุที่นำออกประมูลในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงในการเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 ดังนั้นผู้เข้าร่วม ประมูลที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ กจล. (ก) จะต้องมีใบรับรองผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ เอกสารรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) มาแล้วไม่เกิน 5 วันมาให้ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่ การประมูล มิเช่นนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะอนุญาตให้ร้านค้าเข้า ประมูลเสนอราคาภายในห้องประมูลได้เพียงรายเดียวต่อหนึ่งร้านเท่านั้น

3.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาลงชื่อในใบลงทะเบียน พร้อมรับแผ่นป้ายที่ระบุหมายเลขผู้เข้าเสนอราคาโดย ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตรวจสอบด้วยในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.ถึง 13.30 น. ณ ห้องประมูล กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3.5 เริ่มประมูลในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.50 น. (หรือขั้นตอนของการรับ เอกสารในส่วนของเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อย) ณ ห้องประมูล กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50/1 อาคารชาญนครวิศวกรรม ซอยงามวงศ์วาน57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.pea.co.th/หรือเว็บไซต์ www.pea-encom.comหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5909938 และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดของทรัพย์สินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างต้นในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง การขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566

ด้วยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1666.PNG

1666-2.PNG

หมายเหตุ...ร้านค้าที่สนใจดูทรัพย์สินที่จะประมูลสามารถติดต่อเพื่อขอดูทรัพย์สินฯ เบอร์โทรศัพท์ 092-5963924 นายเอกภพ ในวันที่ 23 - 23 มิถุนายน 2566 (เวลา 9.00 น. - 15.00 น.)

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาโดยต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ข) สำเนาใบทะเบียนบ้าน

(ค) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรสแตมป์ตามกฎหมาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่นายทะเบียนรับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(ค) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

ทั้งนี้ ผู้เข้าเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ มีดังนี้

2.1 ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

2.1.1 เงินสด

2.2.2 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่เดียวกันกับวันยื่นซองเอกสารหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 7 วันทำการ

ทั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาดยกเว้นผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะคืนหลักประกันให้ต่อเมื่อไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้นกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.2 ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อวางหลักประกันแล้วจะได้รับแผ่นป้ายที่ระบุหมายเลขผู้เข้าเสนอราคาเพื่อใช้สำหรับการเสนอราคา และเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้

2.3 คณะกรรมการดำเนินการขายจะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการขายกำหนดต่อผู้ที่เข้าเสนอราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว และในการเสนอราคาประมูลแต่ละครั้งกำหนดเกณฑ์เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้

1666-3.PNG

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นเองได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ชนะการประมูลและราคาในการขายทอดตลาดนั้น พิธีกรผู้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าการตัดสินของพิธีกรผู้ดำเนินการประมูลฯ เป็นเด็ดขาดที่จะตกลงขายให้กับผู้เสนอราคารายนั้นรวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการขายไม่มีข้อทักท้วง โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะมีเอกสารหลักฐานเป็นข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกัน

2.5 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายเมื่อยังไม่มีผู้เสนอราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการข้างต้น

2.6 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องสูงกว่าราคาประเมินที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดไว้ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าพัสดุที่ประมูล ได้เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาที่เสนอไว้พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง และต้องนำเงินส่วนที่เหลือพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือสนองรับราคาจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อชำระค่าพัสดุครบถ้วนและพ้นจากข้อผูกพัน แล้วจึงจะขอหลักประกันการเสนอราคาคืนได้หากผู้ชนะการประมูลไม่มาชำระเงินค่าพัสดุภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะถูกริบเงินมัดจำทั้งหมดและบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุดังกล่าวให้ผู้ชนะการประมูลและหากต้องทำการขายทอดตลาดครั้งใหม่แล้วได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเดิมผู้ชนะการประมูลเดิมจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนที่ขาดจนครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516

2.7 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ประมูลได้ โดยจะเรียกร้องใดๆ จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ได้

2.8 ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นที่ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันชำระค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วนพร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่มาขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ขนย้าย นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันขนย้ายพัสดุออกไปจากสถานที่จัดเก็บเสร็จเรียบร้อย

2.9 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการประมูลและ จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลขาย สงวนสิทธิ์ที่จะยก ทอดตลาดได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นผู้ที่ใช้พฤติกรรมเพื่อข่มขู่หรือ กดดันไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นมีอิสระในการเสนอราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นสำคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ทั้งสิ้น

  1. กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประมูล สามารถตรวจดูทรัพย์สินฯที่จะขายทอดตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 092-5963924 นายเอกภพ

3.2 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาแต่ไม่ได้ตรวจดูพัสดุที่จะขาย ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพ ต่างๆ ของพัสดุที่จะขายครั้งนี้แล้วโดย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใน พัสดุที่นำออกประมูลในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงในการเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 ดังนั้นผู้เข้าร่วม ประมูลที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ กจล. (ก) จะต้องมีใบรับรองผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ เอกสารรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) มาแล้วไม่เกิน 5 วันมาให้ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่ การประมูล มิเช่นนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะอนุญาตให้ร้านค้าเข้า ประมูลเสนอราคาภายในห้องประมูลได้เพียงรายเดียวต่อหนึ่งร้านเท่านั้น

3.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาลงชื่อในใบลงทะเบียน พร้อมรับแผ่นป้ายที่ระบุหมายเลขผู้เข้าเสนอราคาโดย ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตรวจสอบด้วยในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.ถึง 13.30 น. ณ ห้องประมูล กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3.5 เริ่มประมูลในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.50 น. (หรือขั้นตอนของการรับ เอกสารในส่วนของเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อย) ณ ห้องประมูล กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50/1 อาคารชาญนครวิศวกรรม ซอยงามวงศ์วาน57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.pea.co.th/หรือเว็บไซต์ www.pea-encom.comหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5909938 และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดของทรัพย์สินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างต้นในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566