ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Testing Posting 3


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่องประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๔,๖๖๕,๐๐๐.๐๐บาท(สี่ล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี

รถยนต์ จำนวน ๓ คันจำนวน๓คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓.ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ระหว่างเวลา๑๓.๐๐น. ถึง๑๖.๐๐น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea-encom.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๐๙๙๓๘ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง

โครงการ โปรดสอบถามมายังบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผ่านทางอีเมล์aekkapop.p@pea-encom.comหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.pea-encom.comและ www.gprocurement.go.th ในวันที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีรพันธ์ุ จันทร์จินดา)รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการ แทน ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๑/๒๕๖๗
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการดังนี้

รถยนต์ จำนวน ๓ คันจำนวน ๓ คัน

พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

๑.๓ แบบสัญญาเช่ารถยนต
๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕  บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๖)แค็ตตาล็อกและหรือรายละเอียดขอบเขตงาน

(๗)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถ้ามี)

(๘)สำเนาหนังสือรับรองผลงาน

(๙)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๓๐วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าไม่เกิน๓๐วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าและระยะเวลาในการเช่า๑,๘๒๖วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่เสนอ ไม่ต่ำกว่าตามที่ระบุใน TORไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญาร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๔.๙ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน๑๕วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๕.๗ก่อนลงนามในสัญญาบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖.การทำสัญญาเช่า

๖.๑ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเช่าบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ๖.๑ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดภายใน๑๕วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เช่าซึ่งบริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับมอบไว้แล้ว

๗.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าโดยแบ่งออกเป็น๖๐งวดดังนี้

งวดที่๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑ให้แล้วเสร็จภายใน๓๑วัน

งวดที่๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒ให้แล้วเสร็จภายใน๖๑วัน

งวดที่๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓ให้แล้วเสร็จภายใน๙๒วัน

งวดที่๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๒วัน

งวดที่๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๓วัน

งวดที่๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑๘๔วัน

งวดที่๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๗ให้แล้วเสร็จภายใน๒๑๒วัน

งวดที่๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๘ให้แล้วเสร็จภายใน๒๔๓วัน

งวดที่๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๙ให้แล้วเสร็จภายใน๒๗๓วัน

งวดที่๑๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๐ให้แล้วเสร็จภายใน๓๐๔วัน

งวดที่๑๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๑ให้แล้วเสร็จภายใน๓๓๔วัน

งวดที่๑๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๒ให้แล้วเสร็จภายใน๓๖๕วัน

งวดที่๑๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๓ให้แล้วเสร็จภายใน๓๙๖วัน

งวดที่๑๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๔ให้แล้วเสร็จภายใน๔๒๖วัน
งวดที่๑๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๕ให้แล้วเสร็จภายใน๔๕๗วัน

งวดที่๑๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๖ให้แล้วเสร็จภายใน๔๘๗วัน

งวดที่๑๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๗ให้แล้วเสร็จภายใน๕๑๘วัน

งวดที่๑๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๘ให้แล้วเสร็จภายใน๕๔๙วัน

งวดที่๑๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๙ให้แล้วเสร็จภายใน๕๗๗วัน

งวดที่๒๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๐ให้แล้วเสร็จภายใน๖๐๘วัน

งวดที่๒๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๑ให้แล้วเสร็จภายใน๖๓๘วัน

งวดที่๒๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๒ให้แล้วเสร็จภายใน๖๖๙วัน

งวดที่๒๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๓ให้แล้วเสร็จภายใน๖๙๙วัน

งวดที่๒๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๔ให้แล้วเสร็จภายใน๗๓๐วัน

งวดที่๒๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๕ให้แล้วเสร็จภายใน๗๖๑วัน

งวดที่๒๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๖ให้แล้วเสร็จภายใน๗๙๑วัน

งวดที่๒๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๗ให้แล้วเสร็จภายใน๘๒๒วัน

งวดที่๒๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๘ให้แล้วเสร็จภายใน๘๕๒วัน

งวดที่๒๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๙ให้แล้วเสร็จภายใน๘๘๓วัน

งวดที่๓๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๐ให้แล้วเสร็จภายใน๙๑๔วัน
งวดที่๓๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๑ให้แล้วเสร็จภายใน๙๔๒วัน

งวดที่๓๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๒ให้แล้วเสร็จภายใน๙๗๓วัน

งวดที่๓๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๓ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๐๓วัน

งวดที่๓๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๓๔วัน

งวดที่๓๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๖๔วัน

งวดที่๓๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๙๕วัน

งวดที่๓๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๗ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๑๒๖วัน

งวดที่๓๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๘ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๑๕๖วัน

งวดที่๓๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๙ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๑๘๗วัน

งวดที่๔๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๐ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๒๑๗วัน

งวดที่๔๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๑ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๒๔๘วัน

งวดที่๔๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๒ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๒๗๙วัน

งวดที่๔๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๓ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๓๐๘วัน

งวดที่๔๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๓๓๙วัน

งวดที่๔๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๓๖๙วัน

งวดที่๔๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๐๐วัน

งวดที่๔๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๗ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๓๐วัน
งวดที่๔๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๘ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๖๑วัน

งวดที่๔๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๙ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๙๒วัน

งวดที่๕๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๐ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๕๒๒วัน

งวดที่๕๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๑ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๕๕๓วัน

งวดที่๕๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๒ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๕๘๓วัน

งวดที่๕๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๓ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๖๑๔วัน

งวดที่๕๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๖๔๕วัน

งวดที่๕๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๖๗๓วัน

งวดที่๕๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๐๔วัน

งวดที่๕๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๗ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๓๔วัน

งวดที่๕๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๘ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๖๕วัน

งวดที่๕๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๙ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๙๕วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ๐.๒๐ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙.ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าพัสดุตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่า เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ๖บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดไม่ได้

(๑)บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการเช่าครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเช่าหรือที่ได้รับการ
คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการเช่าครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้อง

ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด๑๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดไว้ชั่วคราว

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๗

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๑/๒๕๖๗
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามรายการดังนี้

รถยนต์ จำนวน ๓ คันจำนวน๓คัน

พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

๑.๓ แบบสัญญาเช่ารถยนต
๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕  บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๖)แค็ตตาล็อกและหรือรายละเอียดขอบเขตงาน

(๗)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถ้ามี)

(๘)สำเนาหนังสือรับรองผลงาน

(๙)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (PortableDocument Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๓๐วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าไม่เกิน๓๐วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าและระยะเวลาในการเช่า๑,๘๒๖วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่เสนอ ไม่ต่ำกว่าตามที่ระบุใน TORไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญาร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๔.๙ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน๑๕วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๕.๗ก่อนลงนามในสัญญาบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖.การทำสัญญาเช่า

๖.๑ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเช่าบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ๖.๑ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดภายใน๑๕วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เช่าซึ่งบริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับมอบไว้แล้ว

๗.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าโดยแบ่งออกเป็น๖๐งวดดังนี้

งวดที่๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑ให้แล้วเสร็จภายใน๓๑วัน

งวดที่๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒ให้แล้วเสร็จภายใน๖๑วัน

งวดที่๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓ให้แล้วเสร็จภายใน๙๒วัน

งวดที่๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๒วัน

งวดที่๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๓วัน

งวดที่๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑๘๔วัน

งวดที่๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๗ให้แล้วเสร็จภายใน๒๑๒วัน

งวดที่๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๘ให้แล้วเสร็จภายใน๒๔๓วัน

งวดที่๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๙ให้แล้วเสร็จภายใน๒๗๓วัน

งวดที่๑๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๐ให้แล้วเสร็จภายใน๓๐๔วัน

งวดที่๑๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๑ให้แล้วเสร็จภายใน๓๓๔วัน

งวดที่๑๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๒ให้แล้วเสร็จภายใน๓๖๕วัน

งวดที่๑๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๓ให้แล้วเสร็จภายใน๓๙๖วัน

งวดที่๑๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๔ให้แล้วเสร็จภายใน๔๒๖วัน
งวดที่๑๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๕ให้แล้วเสร็จภายใน๔๕๗วัน

งวดที่๑๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๖ให้แล้วเสร็จภายใน๔๘๗วัน

งวดที่๑๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๗ให้แล้วเสร็จภายใน๕๑๘วัน

งวดที่๑๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๘ให้แล้วเสร็จภายใน๕๔๙วัน

งวดที่๑๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๑๙ให้แล้วเสร็จภายใน๕๗๗วัน

งวดที่๒๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๐ให้แล้วเสร็จภายใน๖๐๘วัน

งวดที่๒๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๑ให้แล้วเสร็จภายใน๖๓๘วัน

งวดที่๒๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๒ให้แล้วเสร็จภายใน๖๖๙วัน

งวดที่๒๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๓ให้แล้วเสร็จภายใน๖๙๙วัน

งวดที่๒๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๔ให้แล้วเสร็จภายใน๗๓๐วัน

งวดที่๒๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๕ให้แล้วเสร็จภายใน๗๖๑วัน

งวดที่๒๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๖ให้แล้วเสร็จภายใน๗๙๑วัน

งวดที่๒๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๗ให้แล้วเสร็จภายใน๘๒๒วัน

งวดที่๒๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๘ให้แล้วเสร็จภายใน๘๕๒วัน

งวดที่๒๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๒๙ให้แล้วเสร็จภายใน๘๘๓วัน

งวดที่๓๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๐ให้แล้วเสร็จภายใน๙๑๔วัน
งวดที่๓๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๑ให้แล้วเสร็จภายใน๙๔๒วัน

งวดที่๓๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๒ให้แล้วเสร็จภายใน๙๗๓วัน

งวดที่๓๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๓ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๐๓วัน

งวดที่๓๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๓๔วัน

งวดที่๓๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๖๔วัน

งวดที่๓๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๐๙๕วัน

งวดที่๓๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๗ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๑๒๖วัน

งวดที่๓๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๘ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๑๕๖วัน

งวดที่๓๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๓๙ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๑๘๗วัน

งวดที่๔๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๗ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๐ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๒๑๗วัน

งวดที่๔๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๑ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๒๔๘วัน

งวดที่๔๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๒ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๒๗๙วัน

งวดที่๔๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๓ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๓๐๘วัน

งวดที่๔๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๓๓๙วัน

งวดที่๔๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๓๖๙วัน

งวดที่๔๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๐๐วัน

งวดที่๔๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๗ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๓๐วัน
งวดที่๔๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๘ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๖๑วัน

งวดที่๔๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๔๙ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๔๙๒วัน

งวดที่๕๐เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๐ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๕๒๒วัน

งวดที่๕๑เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๑ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๕๕๓วัน

งวดที่๕๒เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๒ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๕๘๓วัน

งวดที่๕๓เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๓ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๖๑๔วัน

งวดที่๕๔เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๔ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๖๔๕วัน

งวดที่๕๕เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๕ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๖๗๓วัน

งวดที่๕๖เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๖ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๐๔วัน

งวดที่๕๗เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๗ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๓๔วัน

งวดที่๕๘เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๘ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๖๕วัน

งวดที่๕๙เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ให้เช่าให้บริการเช่ารถยนต์ งวดที่ ๕๙ให้แล้วเสร็จภายใน๑,๗๙๕วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑.๖๖ของค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ๐.๒๐ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙.ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าพัสดุตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่า เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ๖บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดไม่ได้

(๑)บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการเช่าครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเช่าหรือที่ได้รับการ
คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการเช่าครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้อง

ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด๑๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดไว้ชั่วคราว

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๗