ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร และ นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร และ นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

 1. นางสาวชนิกานต์ พ่วงบุญมาก
 2. นายชาญชัย เทพนารินทร์
 3. นางสาวภณมณ เพ็งถาวร

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.)

 1. นายชัยพันธ์ สินธุพันธ์
 2. นางสาวพิมใจ มีบุญเสมอ
 3. นางสาวภัทรมน เทศงามถ้วน
 4. นางสาวมณีรัตน์ สิงหวิบูลย์
 5. นายศิวกร คามดา
 6. นายเจนฤทธิ์ เอกอุรุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

.

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

 1. นางสาวชนิกานต์ พ่วงบุญมาก
 2. นายชาญชัย เทพนารินทร์
 3. นางสาวภณมณ เพ็งถาวร

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.)

 1. นายชัยพันธ์ สินธุพันธ์
 2. นางสาวพิมใจ มีบุญเสมอ
 3. นางสาวภัทรมน เทศงามถ้วน
 4. นางสาวมณีรัตน์ สิงหวิบูลย์
 5. นายศิวกร คามดา
 6. นายเจนฤทธิ์ เอกอุรุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565