ช่องทางติดต่อ

หน่วยธุรกิจ :
หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม
0-2590-9402


ผู้ประสานงานประจำหน่วย
0-2590-9948หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
0-2590-9402


ผู้ประสานงานประจำหน่วย
0-2590-9402


หน่วยธุรกิจ ฝึกอบรมและจัดการแรงงาน
0-2590-9948


ผู้ประสานงานประจำหน่วย
0-2590-9935


สำนักงานโครงการธุรกิจให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
0-2590-ุ6359


ผู้ประสานงานประจำหน่วย
0-2590-6359

ฝ่าย :
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
0-2590-9937ฝ่ายบัญชีและการเงิน
02-590-9404ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
0-2590-9937


ผู้ประสานงานประจำฝ่าย
0-2590-9937ฝ่ายอำนวยการ
0-2590 5682


ผู้ประสานงานประจำฝ่าย
0-2590-9938


ฝ่ายกฎหมาย
0-2590-9403


ผู้ประสานงานประจำฝ่าย
0-2590-9403ฝ่ายบริหารโครงการฝ่ายบริหารสินทรัพย์และกำกับการลงทุน
0-2590-9404