ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัต ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด


ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2565 นั้น

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขสำคัญของผู้ประกอบการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาสำหรับดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

ลำดับ บริษัทฯ / ห้างฯ / ร้านฯ
1 บริษัท คอมพลีท โซลูชั่น (1977) จำกัด
2 บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด
3 บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด
4 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
6 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
7 บริษัท พาวเวอร์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8 บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท พี.อี.ดับบลิว จำกัด
10 บริษัท พีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
11 บริษัท เพาเวอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
12 บริษัท ไพรอนันต์ พาวเวอร์ จำกัด
13 บริษัท. รีซิคา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14 บริษัท สยามเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
15 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด
16 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
17 บริษัท อีเธอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
18 บริษัท อีโนวา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
19 บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด
20 บริษัท เออีเอส เอ็นเนอร์จี จำกัด
21 บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด
22 บริษัท แอโร โซล่าร์ จำกัด
23 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
24 บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ จำกัด
25 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอราคาสำหรับจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อไป โดยให้มีผลเป็นผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) ของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2565 นั้น

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขสำคัญของผู้ประกอบการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาสำหรับดำเนินงานดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ)