PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี

PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี

PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี


PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า" ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ข้าราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์จากวังสระประทุมมายังภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ เลขาธิการสภากาชาดไทยกราบบังคมทูลรายงานพร้อมเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 20 ราย ครั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ซึ่งมีนาย จักรี กิจบัญชา รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และเป็นตัวแทนบริษัท ในการเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 อาคาร ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 44.28 กิโลวัตต์ เพื่อขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับโครงการ CSR สู่ CSV หรือ Creating Shared Value ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ต้องการร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม ในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาไปยังแท่นเปิดแพรคลุมป้าย ทอดพระเนตรนิทรรศการ และห้องรับบริจาคโลหิต เสด็จยังหน่วยผลิตส่วนประกอบโลหิต ทอดพระเนตรห้องห้องปฏิบัติการคัดกรองโลหิต ต่อจากนั้นเสด็จฉายพระรูปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารสภากาชาดไทยและผู้มีอุปการะคุณจำนวน 3 ชุด ทรงลงนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม.

#PEAENCOM #บริษัทพีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด #CSV #CSR #สภากาชาดไทย

6 กันยายน 2565 (2).jpg
คุณจักรี กิจบัญชา 3.jpg
315226_0.jpg
คุณจักรี กิจบัญชา 2.jpg

PEA ENCOM เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า" ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ข้าราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์จากวังสระประทุมมายังภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ เลขาธิการสภากาชาดไทยกราบบังคมทูลรายงานพร้อมเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 20 ราย ครั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ซึ่งมีนาย จักรี กิจบัญชา รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และเป็นตัวแทนบริษัท ในการเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 อาคาร ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 44.28 กิโลวัตต์ เพื่อขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับโครงการ CSR สู่ CSV หรือ Creating Shared Value ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ต้องการร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม ในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาไปยังแท่นเปิดแพรคลุมป้าย ทอดพระเนตรนิทรรศการ และห้องรับบริจาคโลหิต เสด็จยังหน่วยผลิตส่วนประกอบโลหิต ทอดพระเนตรห้องห้องปฏิบัติการคัดกรองโลหิต ต่อจากนั้นเสด็จฉายพระรูปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารสภากาชาดไทยและผู้มีอุปการะคุณจำนวน 3 ชุด ทรงลงนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม.

#PEAENCOM #บริษัทพีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด #CSV #CSR #สภากาชาดไทย

6 กันยายน 2565 (2).jpg
คุณจักรี กิจบัญชา 3.jpg
315226_0.jpg
คุณจักรี กิจบัญชา 2.jpg