ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ)

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ)


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โตยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวสุตาภา วิชาคุณ

รายชื่อสำรอง นางสาวณัฐณิชาช์ แพรม้วน

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

  1. ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการ ดังต่อไปนี้
  • เอกซเรย์ปอต ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ตรวจสารเสพติตในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สถานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารชาญนคร ชั้น 7 เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-9938 (ฝ่ายอำนวยการ) และ ผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โตยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวสุตาภา วิชาคุณ

รายชื่อสำรอง นางสาวณัฐณิชาช์ แพรม้วน

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

  1. ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการ ดังต่อไปนี้
  • เอกซเรย์ปอต ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ตรวจสารเสพติตในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สถานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารชาญนคร ชั้น 7 เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-9938 (ฝ่ายอำนวยการ) และ ผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565