ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.)

  1. นางสาวปณิธาน ทองดียิ่ง
  2. นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวชะอ่ำ
  3. นางสาวรินลณี บุญชัย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.)

  1. นางสาวปณิธาน ทองดียิ่ง
  2. นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวชะอ่ำ
  3. นางสาวรินลณี บุญชัย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565