ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร
จำนวน 1 อัตรา และนักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.)

 1. นายเจนณรงค์ สุนันท์
 2. นายเอกนาท คนธสิงห์
 3. นางสาวชนิกานต์ สายเป้า
 4. นางสาวพิมลพรรณ สีระสา

ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.)

 1. นางสาวชนิดา สถาวระ
 2. นางสาวพชรกมล หน่อแก้ว
 3. นายศาสตรายันต์ สุวรรณประทีป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 6 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร
จำนวน 1 อัตรา และนักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.)

 1. นายเจนณรงค์ สุนันท์
 2. นายเอกนาท คนธสิงห์
 3. นางสาวชนิกานต์ สายเป้า
 4. นางสาวพิมลพรรณ สีระสา

ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.)

 1. นางสาวชนิดา สถาวระ
 2. นางสาวพชรกมล หน่อแก้ว
 3. นายศาสตรายันต์ สุวรรณประทีป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 6 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565