ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Solar System Workshop

Solar System Workshop

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Solar System Workshop By PEA ENCOM Smart Solution


หลักสูตร Solar System Workshop by PEA ENCOM SMART SOLUTION


วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ on-grid, off-grid, hybrid เป็นต้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้นได้ และสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบของการไฟฟ้าให้แก่ผู้เข้าอบรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานระบบโซล่าเซลล์ในงานอื่น ๆ เช่น ระบบแอร์ ระบบปั้มน้ำ จากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

solarcell.JPG

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • ค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

รายละเอียดการอบรม

 • อบรมระยะเวลา 2 วัน โดยอัตรานี้รวม อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ, เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร **ราคานี้ไม่รวมประกันอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างการอบรม**
 • จัดอบรมรุ่นละ 20- 40 คน ตามความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม และต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
 • กรณีจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด PEA ENCOM SMART SOLUTION ขอสงวนสิทธิในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม
 • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาหาผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น PEA ENCOM SMART SOLUTION ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
 • PEA ENCOM SMART SOLUTION ยินดีรับจัดอบรมแบบเฉพาะกลุ่ม (In-House Training) ในสถานที่ฝึกอบรม
 • กรุณาสมัคร เลือกรุ่น/วัน/สถานที่ฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 • กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชี 073-0-19013-7 (บัญชีออมทรัพย์)
 • สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ค่าบริการฝึกอบรม (คำนวนจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ทางบริษัทไม่มีนโยบานคืนเงิน กรณีลูกค้าเลือกประเภทการหักภาษีผิด
 • พร้อมแนบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท และส่งสำเนาการชำระเงิน
 • ลูกค้าในนามบริษัทนิติบุคคล ต้องแนบ ภ.พ.20 ส่งมาพร้อมใบสมัคร เพื่อความถูกต้องในการเปิดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต่อไป

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • แนบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ทั้งนี้ขอสวงนสิทธิ์การคืนเงินกรณี การเลือกประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง

ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105564118188
113/29 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
TEL. 063-206-7000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณโชติรส มหะฤดีวรรณ และคุณภาวิตรา เสนพันธ์ (เจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน)
E-Mail: encom-training@pea-encom.com
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 0-2590-9935 โทรศัพท์มือถือ. 066-110-0542