ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้า

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้า


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ที่40/2564)

เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้า


รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

 1. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท พี.เอ็ม.ซี.คอนแทร็คเตอร์ จำกัด
 3. บริษัท ภูเก็ตซัพพลาย จำกัด
 4. บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
 5. บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 6. บริษัท เอเชี่ยน โปรเกรชชั่น เอ็กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 7. บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเทรดดิ้ง
 9. บริษัท เอ็กซ์คลอตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 10. บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุวัฒนา
 12. บริษัท รักษาความปลอดภัยสี่สาม จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

40-2564_001.png