ธุรกิจโทรคมนาคม


ข้อมูลหน่วยธุรกิจ

ให้บริการเส้นใยแก้วนําแสง รูปแบบการเช่า Dark Fiber Core ในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานโทรนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อลดจำนวนสายสื่อสารโทรคมนาคมและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรนาคมบนเสาไฟฟ้า ควบคู่กับการความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศ

เป็นบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง (Hi Reliability) มีการบริหารจัดการด้วยระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ให้บริการแบบ On Line Real-time พร้อมศูนย์บริหารเครือข่าย (Network Operational Center) และทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สถานะโครงการ : Pilot project จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564


แผนการให้บริการปี 2565-2655

  • ปี 2565 ระยะทาง 3,4000 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน
  • ปี 2566 ระยะทาง 4,200 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคใต้ตอนล่าง
IMG_20180927_100123.jpg

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
  • ผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี
  • หน่วยงานทั่วไป

พื้นที่การให้บริการ

  • 74 จังหวัดในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • อัตราค่าบริการ 200 บาท/core/กิโลเมตร/เดือน
  • Service Level Agreement 4 ชั่วโมง

โครงการเส้นใยแก้วนำแสงรูปแบบ Dark Fiber 168 Core (ADSS FRP)

ข้อมูลโครงการของหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม

รายละเอียดโครงการเส้นใยแก้วนำแสงรูปแบบ Dark Fiber 168 Core (ADSS FRP) (ข้อมูลโครงการของหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม)
สถานะโครงการ (Project Status) : กำลังดำเนินการติดตั้ง

tot-banner.max-1000x1000.png
แผนภาพแสดงส่วนประกอบและการทำงาน การติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงรูปแบบ Dark Fiber 168 Core (ADSS FRP)
tot2banner.max-1000x1000.jpg